Výzva na krátký filmový festival 40D-19

———- scroll for English and Spanish———

Soubor Kulturní klinika s potěšením zve k prvnímu vydání našeho festivalu krátkých filmů.

Tato výzva bude otevřena do 31. května 2020. Všechny zúčastněné osoby jakéhokoliv věku, jakékoli státní příslušnosti, bydliště, pohlaví a povolání by měly přečíst následující pravidla a podle nich postupovat:

1. Film by měl být vyroben v prostoru, kde jste karanténu strávili (domov, kancelář, hotel atd.). Obsah je libovolný, od dokumentární formy až po sci-fi.

2. Účast každého autora bude omezena na 1 dílo.

3. Jakmile je účast přijata, krátké filmy nelze za žádných okolností z oficiálního výběru festivalu odstranit.

4. Díla je třeba zaslat ve formátu mp4 s minimálním rozlišením 720p na kulturniklinika@gmail.com přes WeTransfer.com

– Krátké filmy musí mít minimálně 2 minuty a maximálně 10 minut.

– Krátké filmy musí být bez dialogu, jakýkoli druh slovního jazyka a titulky nejsou žádané.

– Krátké filmy mohou obsahovat okolní, vedlejší nebo instrumentální zvuky.

Jakýkoli materiál související s rasistickými, klasicistními, sexistickými, pornografickými, nelegální konzumací, pedofilií, zneužíváním dětí a/nebo lidí a zvířat bude automaticky diskvalifikován a oznámen příslušným orgánům.

5. Krátké filmy budou přezkoumávány a hodnoceny členy Kulturní kliniky kulturního kolektivu i porotou složenou z profesionálů z filmového průmyslu mezinárodního postavení a z různých uměleckých disciplín.

– Uznání vydaná kulturním kolektivem Kulturní klinika budou udělena pro tři díla vybrané porotou a za tři díla vybrané veřejností.

– Krátké filmy budou nahrány na kanál YouTube Kulturní klinika, odkud budou sdíleny na různých sociálních sítích i na webových stránkách kolektivu.

– Vlastník krátkého filmu (režisér/producent/scenárista) přijímá výstavu filmu v digitálních médiích souboru Kulturní Klinika od konce této výzvy a po dobu 12 měsíců.

6. Všichni účastníci jsou odpovědní za obsah svých materiálů i za ty, kteří se v něm objevují. Kolektiv Kulturní Klinika je zcela oddělena od jakýchkoli právních a / nebo morálních důsledků, které mohou představovat.

7. Pokud majitel krátkého filmu (režisér / producent / scénárista) nedodá materiály požadované výborem č. 40D-19 v uvedených termínech, bude diskvalifikován.

8. Rozhodnutí poroty bude neodvolatelný.

—————————————————

CALL FOR THE 40D-19 SHORT FILM FESTIVAL

The Kulturní klinika collective is pleased to invite authors with residence in Czechia to the first edition of our short film festival.

This call will be open from the time of publication until May 31, 2020. All interested persons of legal age, any nationality, gender, and occupation, must read the following rules and comply with them in full.

1. The subject matter of the short films is free. The short films must be produced in the space, where you have spent the quarantine period (home, office, hotel, etc.), as fiction or documentary, according to the author’s criteria.

2. The participation of each author will be limited to ONE short film.

3. Once submissions have been accepted, the short films cannot be removed from the official selection of the festival under any circumstances.

4. The short films must be sent in mp4 format with a minimum resolution of 720p to kulturniklinika@gmail.com via WeTransfer.com.

– The short films must have a minimum duration of 2 minutes and a maximum duration of 10 minutes.

– The short films must be without: dialogues, any type of verbal language, or subtitles.

– The short films may contain environmental, incidental, and/or instrumental sounds.

Any material containing elements of racism, classism, sexism, pornography, illegal consumption, pedophilia, child and/or human or animal abuse will be automatically disqualified and reported to the relevant authorities.

5. The short films will be reviewed and evaluated by the members of the Kulturní klinika collective as well as by a jury made up of international professionals from the film industry from different artistic disciplines.

– A special recognition will be awarded to the best three short films selected by the jury and the best three short films selected by the public.

– The short films will be uploaded to the Kulturní klinika YouTube channel and shared on different social networks, as well as on the collective’s website.

– The owner of each short film (director/producer/filmmaker) must agree to having their film available for view on the digital media of the Kulturní Klinika collective from the end of this call and for a period of 12 months.

6. All participants are 100% responsible for the content of their material as well as for those who appear in. The Kulturní klinika collective will not accept any responsibility for any legal and/or moral consequences that might ensue.

7. If the owner of the short film (director/producer/filmmaker) does not deliver the materials required by the committee of 40D-19 by the assigned deadlines, they will be immediately disqualified.

8. Participants must accept the bases of this call in full, as well as any resolutions that the festival committee reaches under unforeseeable circumstances.

9. The decision of the selection committee will be unappealable.

————————————————-

CONVOCATORIA AL FESTIVAL DE CORTOS 40D-19

El colectivo Kulturní klinika se complace en invitar a la comunidad residente en Chequia a la primera edición de nuestro festival de cortos.

La presente convocatoria estará abierta desde el momento de su publicación y hasta el 31 de mayo del 2020. Todas las personas interesadas mayores de edad de cualquier nacionalidad, residencia, género, y ocupación, deberán leer las siguientes bases y cumplirlas en su totalidad:

1. El tema de los cortos es libre y deberá ser producido en el espacio donde hayas pasado la cuarentena (casa, oficina, hotel, etcétera) a manera de ficción o documental según el criterio del autor.

2. La participación de cada autor quedará limitada a 1 corto.

3. Una vez aceptada la participación, los cortometrajes no podrán ser retirados de la selección oficial del festival bajo ninguna circunstancia.

4. Los cortos deberán ser enviados en formato mp4 con una resolución mínima de 720p a kulturniklinika@gmail.com vía WeTransfer.com.

– Los cortos deben tener una duración mínima de 2 minutos y máxima de 10 minutos.

– Los cortos deberán carecer de: diálogos, cualquier tipo de lenguaje verbal, y subtítulos.

– Los cortos podrán contener sonidos ambientales, incidentales, y/o instrumentales.

Cualquier tipo de material relacionado con temáticas de corte racista, clasista, sexista, pornográfico, consumos de corte ilegal, pedofilia, abuso infantil y/o humano y animal será automáticamente descalificado y denunciado a las autoridades pertinentes.

5. Los cortos serán revisados y evaluados por los miembros del colectivo cultural Kulturní klinika así como por un jurado conformado por profesionales de la industria fílmica de talla internacional y de distintas disciplinas artísticas.

– Serán otorgados reconocimientos emitidos por el colectivo cultural Kulturní klinika para los tres cortos seleccionados por el jurado y para los tres cortos seleccionados por el público.

– Los cortos se subirán al canal de YouTube de Kulturní klinika desde donde se compartirán en distintas redes sociales, así como en el sitio web del colectivo.

– El propietario del cortometraje (director/productor/realizador) acepta la exhibición de la película en los medios digitales del colectivo Kulturní Klinika desde el término de esta convocatoria y por tiempo indefinido.

6. Todos los participantes son 100% responsables del contenido de su material así como de quienes aparezcan en el mismo y el colectivo cultural Kulturní Klinika se deslinda totalmente de cualquier consecuencia legal y/o moral que esto pudiese representar.

7. Si el propietario del cortometraje (director/productor/realizador) no entrega los materiales requeridos por el comité del 40D-19 en las fechas y plazos indicados, serán inmediatamente descalificados.

8. Todos los participantes aceptan íntegramente las bases de esta convocatoria, así como las resoluciones que tome el comité del festival ante cualquier situación no prevista en ellas.

9. La decisión del comité de selección será inapelable.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *